សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្អាកការធ្វើចរាចរណ៍ដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទជាបណ្ដោះអាសន្នឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត ចាប់ពីវេលាម៉ោង12៖00នាទី ថ្ងៃទី28 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2020 រហូតដល់វេលាម៉ោង12៖00 នាទីថ្ងៃទី01 ខែមីនា ឆ្នាំ2022

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្អាកការធ្វើចរាចរណ៍ដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទជាបណ្ដោះអាសន្នឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត ចាប់ពីវេលាម៉ោង12៖00នាទី ថ្ងៃទី28 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2020 រហូតដល់វេលាម៉ោង12៖00 នាទីថ្ងៃទី01 ខែមីនា ឆ្នាំ2022។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *