ក្រុងធំៗចំនួនពីរនៅភាគខាងត្បូង និងភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ត្រូវបានយោធារុស្ស៊ី អះអាងថា កំពុងបានគ្រប់គ្រង ដោយរុស្ស៊ី ផងដែរ

ក្រុងធំៗចំនួនពីរនៅភាគខាងត្បូង និងភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ត្រូវបានយោធារុស្ស៊ី អះអាងថា កំពុងបានគ្រប់គ្រង ដោយរុស្ស៊ី ផងដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *