ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣៧២នាក់ (ករណីនាំចូល២៨នាក់ និងសហគមន៍៣៤៤នាក់), ជាសះស្បើយ៤៧៦នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់នោះទេ

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣៧២នាក់ (ករណីនាំចូល២៨នាក់ និងសហគមន៍៣៤៤នាក់), ជាសះស្បើយ៤៧៦នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់នោះទេ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *