លោក Volodymyr Zelenskyy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានជំរុញឱ្យប្រជាជនរុស្ស៊ី ដាក់សម្ពាធលើលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Putin ឱ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាម

លោក Volodymyr Zelenskyy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានជំរុញឱ្យប្រជាជនរុស្ស៊ី ដាក់សម្ពាធលើលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Putin ឱ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាម។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *