លោកVolodymyr Zelenskyy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានឱ្យដឹងថា លោកខាងលិច កំពុងបញ្ជូន សព្វាវុធ មកកាន់អ៊ុយក្រែន

លោកVolodymyr Zelenskyy  ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានឱ្យដឹងថា លោកខាងលិច កំពុងបញ្ជូន សព្វាវុធ មកកាន់អ៊ុយក្រែន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *