សារអំពាវនាវរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ស្តីពីការធ្វើជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីថ្ងៃទី១-៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២

សារអំពាវនាវរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ស្តីពីការធ្វើជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីថ្ងៃទី១-៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *