ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន និយាយថា កងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតាមសម្លាប់លោកជាគោលដៅទី១ និងភរិយានិងកូនរបស់លោកជាគោលដៅទី២

ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន និយាយថា កងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតាមសម្លាប់លោកជាគោលដៅទី១ និងភរិយានិងកូនរបស់លោកជាគោលដៅទី២។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *