លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *