ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន បានបង្កើនសម្ពាធក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច កាន់តែតឹងរ៉ឹងឡើង លើក្រុងម៉ូស្គូ ក្នុងនោះរួមមានទាំងការបិទបណ្តាញ SWIFTក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលជាបណ្តាញទូទាត់អន្តរជាតិដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោក

ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន បានបង្កើនសម្ពាធក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច កាន់តែតឹងរ៉ឹងឡើង លើក្រុងម៉ូស្គូ ក្នុងនោះរួមមានទាំងការបិទបណ្តាញ SWIFTក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលជាបណ្តាញទូទាត់អន្តរជាតិដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោក ដោយវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រុស្ស៊ី និងធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីពិបាកធ្វើអាជីវកម្ម។

 

# ប្រភព Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *