ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ៖ អ្នកស្លាប់ និងរងរបួស ត្រូវបានរាយការណ៏នៅក្នុងទីក្រុងKharkiv ក្នុងពេលការឈ្លានពានរបស់រុស្សី នៅតំបន់នេះ

ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ៖ អ្នកស្លាប់ និងរងរបួស ត្រូវបានរាយការណ៏នៅក្នុងទីក្រុងKharkiv ក្នុងពេលការឈ្លានពានរបស់រុស្សី នៅតំបន់នេះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *