ទីក្រុងKharkiv ប្រទេសអ៊ុយក្រែន និយាយថា ទីក្រុងត្រូវបានវាយប្រហារ ដោយមីស៊ីលរបស់រុស្សី

ទីក្រុងKharkiv ប្រទេសអ៊ុយក្រែន និយាយថា ទីក្រុងត្រូវបានវាយប្រហារ ដោយមីស៊ីលរបស់រុស្សី

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *