រដ្ឋបាលរាជធានីឱ្យដឹងថា៖ ក្រុមបាតុករដែលជាអតីតបុគ្គលិក និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណាហ្គា វើលដ៍ បានរៀបចំឆាកល្ខោន ដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើសមត្ថកិច្ច និងគ្រូពេទ្យ

រដ្ឋបាលរាជធានីឱ្យដឹងថា៖ ក្រុមបាតុករដែលជាអតីតបុគ្គលិក និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណាហ្គា វើលដ៍ បានរៀបចំឆាកល្ខោន ដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើសមត្ថកិច្ច និងគ្រូពេទ្យ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *