សម្តេចក្រឡាហោ ស ខេង បានបញ្ជាក់ថា ដោយមានការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ បានធ្វើឱ្យបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគ្រប់ប្រភេទបានថយចុះ

សម្តេចក្រឡាហោ ស ខេង បានបញ្ជាក់ថា ដោយមានការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ បានធ្វើឱ្យបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគ្រប់ប្រភេទបានថយចុះ៦ភាគរយ ជាពិសេសបទល្មើសឧក្រិដ្ឋដែលជះឥទ្ធិពលដល់ចិត្តសាស្រ្តសង្គមក៏បានថយចុះ១៤ភាគរយដែរ ហើយលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបបទល្មើសនានាក៏មានកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់៩៣ភាគរយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *