ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៥៥៨នាក់ (ករណីនាំចូល៤នាក់ និងសហគមន៍៥៥៤នាក់), ជាសះស្បើយ៤២៨នាក់ និងអ្នកស្លាប់១នាក់

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៥៥៨នាក់ (ករណីនាំចូល៤នាក់ និងសហគមន៍៥៥៤នាក់), ជាសះស្បើយ៤២៨នាក់ និងអ្នកស្លាប់១នាក់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *