រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងពី ការបន្តអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល លើក្រុមបាតុករដែលជាអតីតបុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គា វើលដ៍

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងពី ការបន្តអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល លើក្រុមបាតុករដែលជាអតីតបុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គា វើលដ៍។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *