គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានតែងតាំងលោក លី សាម៉េត ហៅគ្រូមា ជាទីប្រឹក្សាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានតែងតាំងលោក លី សាម៉េត ហៅគ្រូមា ជាទីប្រឹក្សាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ ក្នុងសេចក្តីសម្រេច បានបញ្ជាក់ថា ការតែងតាំងនេះយោងទៅលើសំណូមពរនៃការងារគណបក្សនាដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ន និងមតិរបស់សម្តេចតេជោ ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *