សារសំឡេងលោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ដោយប្រកាសអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀត ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ថែមទៀត ចំពោះមេរោគកូវីដ-១៩បំប្លែងខ្លួនថ្មី អូមីក្រុង ដែលមកទល់ពេលនេះករណីឆ្លងសរុបចំពោះប្រភេទ អូមីក្រុង មានជាង ៥.៨០០ ករណីហើយ

សារសំឡេងលោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ដោយប្រកាសអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀត ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ថែមទៀត ចំពោះមេរោគកូវីដ-១៩បំប្លែងខ្លួនថ្មី អូមីក្រុង ដែលមកទល់ពេលនេះករណីឆ្លងសរុបចំពោះប្រភេទ អូមីក្រុង មានជាង ៥.៨០០ ករណីហើយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *