បន្ទាយមានជ័យ៖ រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជាដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ ដល់កុមារអាយុដែលមានអាយុ ៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម១២ឆ្នាំ និងកុមារអាយុ ៥ឆ្នាំ តាមមណ្ឌលសុខភាពទាំង៦៨កន្លែងតាមឃុំ/ សង្កាត់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២

បន្ទាយមានជ័យ៖ រដ្ឋបាលខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជាដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ ដល់កុមារអាយុដែលមានអាយុ ៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម១២ឆ្នាំ និងកុមារអាយុ ៥ឆ្នាំ តាមមណ្ឌលសុខភាពទាំង៦៨កន្លែងតាមឃុំ/ សង្កាត់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *