សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២២៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ៧៣៦នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ២៩៧នាក់

-ករណីស្លាប់ ២នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *