ចិនកំពុងព្យាយាមផ្តល់វ៉ាក់សាំង ជំនួយការពារមេរោគ COVID-19 ដោយបច្ចេកវិជ្ជាខុសពីពេលដំបូង

ចិនកំពុងព្យាយាមផ្តល់វ៉ាក់សាំង ជំនួយការពារមេរោគ COVID-19 ដោយបច្ចេកវិជ្ជាខុសពីពេលដំបូង ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីលើកកម្ពស់យុទ្ធសាស្ត្របង្កើនប្រព័ន្ធស៊ាំ ចំពេលមានការព្រួយបារម្ភថាវ៉ាក់សាំងដែលប្រើនាពេលកន្លងរបស់ខ្លួន ហាក់ដូចជាខ្សោយទៅៗ ក្នុងការប្រឆាំងនឹងមេរោគបំប្លែងខ្លួន ដូចជាមេរោគ Omicron ជាដើម។

 

ប្រភព៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *