ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្តីពីការបង្រៀន និង រៀន ក្នុងបរិបទកូវិដ១៩ និងការ ជំរុញ ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ដល់បុគ្គលិកអប់រំ និងសិស្សានុសិស្ស

ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្តីពីការបង្រៀន និង រៀន ក្នុងបរិបទកូវិដ១៩ និងការ ជំរុញ ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ដល់បុគ្គលិកអប់រំ និងសិស្សានុសិស្ស។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *