កម្ពុជាថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៤១៤នាក់ (ករណីនាំចូល២៦នាក់ និងសហគមន៍ ៣៨៨នាក់), ជាសះស្បើយ២៤៧នាក់ និងមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ១៩ទេ

កម្ពុជាថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៤១៤នាក់ (ករណីនាំចូល២៦នាក់ និងសហគមន៍ ៣៨៨នាក់), ជាសះស្បើយ២៤៧នាក់ និងមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ១៩ទេ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *