បាតុករមុខក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ ចំនួន ១៣នាក់ទៀត ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩

បាតុករមុខក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ ចំនួន ១៣នាក់ទៀត ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *