គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា រយៈពេល២សប្តាហ៍ក្រោយនេះ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា បានហក់ឡើងចំនួន២០០រៀល នៅក្នុង១លីត្រ

ភ្នំពេញ៖ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា រយៈពេល២សប្តាហ៍ក្រោយនេះ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា បានហក់ឡើងចំនួន២០០រៀល នៅក្នុង១លីត្រ។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានអះអាងថា ​ការកំណត់ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា ក្រសួង​គ្រាន់​តែស្រង់​តម្លៃឡើង-ចុះ នៃប្រេងតាម​ទីផ្សារអន្តរជាតិមក​គណនា​តាម​ប្រកាស​ដូច​មាន​ក្នុង​ឯកសារតែប៉ុណ្ណោះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *