ថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៤៤៤នាក់ (ករណីនាំចូល១៤នាក់ និងសហគមន៍៤៣០នាក់), ជាសះស្បើយ២៨០នាក់ និងមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ១៩ទេ

ថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៤៤៤នាក់ (ករណីនាំចូល១៤នាក់ និងសហគមន៍៤៣០នាក់), ជាសះស្បើយ២៨០នាក់ និងមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ១៩ទេ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *