លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ បញ្ជាក់ពីបញ្ហាការឆ្លងកើនឡើងច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ

លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ បញ្ជាក់ពីបញ្ហាការឆ្លងកើនឡើងច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ។

IMG_9014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *