សេចក្តីណែនាំទូទៅស្តីពី ការប្រើប្រាស់ឱសថម៉ូលណាទ្រីស(ម៉ូលទូពីរ៉ាវា កាប់ស៊ុល ២០០ មីលីក្រាម ) សម្រាប់ប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺឆ្លង បង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណា កូវីដ-១៩ ចាប់ពីកម្រិតស្រាល ទៅមធ្យម ចំពោះមនុស្សពេញវ័យ (ចាប់ពីអាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើងទៅ)

សេចក្តីណែនាំទូទៅស្តីពី ការប្រើប្រាស់ឱសថម៉ូលណាទ្រីស(ម៉ូលទូពីរ៉ាវា កាប់ស៊ុល ២០០ មីលីក្រាម ) សម្រាប់ប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺឆ្លង បង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណា កូវីដ-១៩ ចាប់ពីកម្រិតស្រាល ទៅមធ្យម ចំពោះមនុស្សពេញវ័យ (ចាប់ពីអាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើងទៅ)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *