រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសឡាវនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាននៅកម្ពុជា

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសឡាវនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាននៅកម្ពុជា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *