សូមទស្សនាវីដេអូខ្លី អំពីការបូជាលះបង់គ្រប់យ៉ាងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដើម្បីបញ្ចប់សង្រ្គាមដែលបាននាំមកវិញនូវសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាមកទល់សព្វថ្ងៃ

សូមទស្សនាវីដេអូខ្លី អំពីការបូជាលះបង់គ្រប់យ៉ាងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដើម្បីបញ្ចប់សង្រ្គាមដែលបាននាំមកវិញនូវសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាមកទល់សព្វថ្ងៃ។

IMG_8072

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *