ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំក្រើនរំលឹក ស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្តនិតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ សម្រាប់គ្រប់គ្រង ថែទាំ និងព្យាបាលជំងឹកូវីដ១៩ នៅតាមផ្ទះ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំក្រើនរំលឹក ស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្តនិតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ សម្រាប់គ្រប់គ្រង ថែទាំ និងព្យាបាលជំងឹកូវីដ១៩ នៅតាមផ្ទះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *