អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ ដែលមានបំណងចង់ចុះយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះ ត្រូវមានប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួន ជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលចេញដោយ គ.ជ.ប

(ភ្នំពេញ)៖ អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ ដែលមានបំណងចង់ចុះយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះ ត្រូវមានប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួន ជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលចេញដោយ គ.ជ.ប ខណៈដែលស្ថាប័ននេះនឹងចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ និងរៀបចំកាតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពីថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *