សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីសាស្រ្តាចារ្យ ដេម សារ៉ា ខេថឺរិន ហ្គិលប៊ើត (Dame Sarah Catherine Gilbert) អ្នកអភិវឌ្ឍន៍នៃវ៉ាក់សាំងអាស្រ្តា-ហ្សេនីកា (AstraZeneca)

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីសាស្រ្តាចារ្យ ដេម សារ៉ា ខេថឺរិន ហ្គិលប៊ើត (Dame Sarah Catherine Gilbert) អ្នកអភិវឌ្ឍន៍នៃវ៉ាក់សាំងអាស្រ្តា-ហ្សេនីកា (AstraZeneca)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *