បញ្ចីឈ្មោះ កីឡាករកម្ពុជាទាំង២៨រូប ដែលចូលរួមលេងក្នុងពានរង្វាន់ AFF U-23 Championship បានប្រកាសជាផ្លូវការហើយ

បញ្ចីឈ្មោះ កីឡាករកម្ពុជាទាំង២៨រូប  ដែលចូលរួមលេងក្នុងពានរង្វាន់​ AFF U-23 Championship បានប្រកាសជាផ្លូវការហើយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *