ឃឹម បូរី ត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូធំណាហ្គាវ៉េីលសម្រាប់ត្រៀមរដូវកាលថ្មី ។ ក្នុងអាជីព បូរី ប្រឡូកនៅក្រុមធំៗដូចជា ក្រសួងការពារជាតិ, ភ្នំពេញក្រោន និងណាហ្គាវ៉េីល ។ លោកធ្លាប់ចេញទៅប្រកបអាជីពនៅថៃម្តងដែរជាមួយក្លិប Sisaket FC

ឃឹម  បូរី  ត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូធំណាហ្គាវ៉េីលសម្រាប់ត្រៀមរដូវកាលថ្មី ។ ក្នុងអាជីព  បូរី  ប្រឡូកនៅក្រុមធំៗដូចជា  ក្រសួងការពារជាតិ, ភ្នំពេញក្រោន  និងណាហ្គាវ៉េីល  ។ លោកធ្លាប់ចេញទៅប្រកបអាជីពនៅថៃម្តងដែរជាមួយក្លិប  Sisaket FC ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *