លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស បាន​ជួបប្រជុំ​ការងារ ជាមួយ គណៈកម្មការ​កិច្ចការបរទេស សហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ ឃោសនាការ និង​ព័ត៌មាន​នៃ​ព្រឹទ្ធសភា

លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិនៅ​ថ្ងៃទី​៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ លោក បាន​ជួបប្រជុំ​ការងារ ជាមួយ គណៈកម្មការ​កិច្ចការបរទេស សហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ ឃោសនាការ និង​ព័ត៌មាន​នៃ​ព្រឹទ្ធសភា នៅក្នុង​ជំនួប​ការងារ​នោះ ក៏មាន​វត្តមាន​ចូលរួម​របស់​ថ្នាក់ដឹកនាំ គណៈកម្មការ​ដទៃទៀត របស់​ព្រឹទ្ធសភា និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ របស់​ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ ផងដែរ​៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *