ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩, ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង ២២៣នាក់ (ករណីនាំចូល៥នាក់ និងសហគមន៍២១៨នាក់), ជាសះស្បើយ៥៨នាក់

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩, ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង ២២៣នាក់ (ករណីនាំចូល៥នាក់ និងសហគមន៍២១៨នាក់), ជាសះស្បើយ៥៨នាក់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *