អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ចេញសេចក្តីបំភ្លឺ៖ លោកសាស្រ្តាចារ្យជនជាតិអូស្រ្តាលី នៅបន្តជាប់ឃុំឃាំង នៅមីយ៉ាន់ម៉ា

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ចេញសេចក្តីបំភ្លឺ៖ លោកសាស្រ្តាចារ្យជនជាតិអូស្រ្តាលី នៅបន្តជាប់ឃុំឃាំង នៅមីយ៉ាន់ម៉ា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *