ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩, ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង១០៨នាក់ (ករណីនាំចូល ៥នាក់ និងសហគមន៍១០៣នាក់), ជាសះស្បើយ៩០នាក់

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩, ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង១០៨នាក់ (ករណីនាំចូល ៥នាក់ និងសហគមន៍១០៣នាក់), ជាសះស្បើយ៩០នាក់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *