បើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃនេះរកឃើញបាតុករអតីតបុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍ ២៩នាក់បន្ថែមទៀត វិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ខណៈបុគ្គលមួយចំនួនបន្ដគេចវេសមិនព្រមយកសំណាក

ភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃនេះរកឃើញបាតុករអតីតបុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍ ២៩នាក់បន្ថែមទៀត វិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ខណៈបុគ្គលមួយចំនួនបន្ដគេចវេសមិនព្រមយកសំណាក៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *