ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២២

ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២២៖

ករណីឆ្លងថ្មី ១១១នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

ករណីជាសះស្បើយ ៩៩នាក់

ករណីស្លាប់ ០នាក់

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *