ចាប់ពីខែកុម្ភៈដល់ឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានប្រកាសថា កម្ពុជានៅតែបន្តទទួលរងនូវឥទ្ធិពលបាតុភូតឡានីណា La Nina ប្រមាណ៨៥ភាគរយ និងថយចុះសន្សឹមៗឆ្ពោះទៅបាតុភូត Neutral ដែលជាបាតុភូតនៅចន្លោះរវាងអែលនីណូ El Nino (ក្តៅ) និងឡានីណា La Nina (ត្រជាក់) ប្រមាណ៧០ភាគរយវិញ ព្រមជាមួយគ្នានឹងបាតុភូត El Nino មានប្រមាណ១០ភាគរយ

ចាប់ពីខែកុម្ភៈដល់ឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានប្រកាសថា កម្ពុជានៅតែបន្តទទួលរងនូវឥទ្ធិពលបាតុភូតឡានីណា La Nina ប្រមាណ៨៥ភាគរយ និងថយចុះសន្សឹមៗឆ្ពោះទៅបាតុភូត Neutral ដែលជាបាតុភូតនៅចន្លោះរវាងអែលនីណូ El Nino (ក្តៅ) និងឡានីណា La Nina (ត្រជាក់) ប្រមាណ៧០ភាគរយវិញ ព្រមជាមួយគ្នានឹងបាតុភូត El Nino មានប្រមាណ១០ភាគរយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *