សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល ដែលមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ជាប្រធាន

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល  ដែលមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ជាប្រធាន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *