ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៤៨ នាក់ (ករណីនាំចូល ៨នាក់ និងសហគមន៍ ៤០នាក់), ជាសះស្បើយ៩៥នាក់

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៤៨ នាក់ (ករណីនាំចូល ៨នាក់ និងសហគមន៍ ៤០នាក់), ជាសះស្បើយ៩៥នាក់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *