សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ៣០នាក់  (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ៩៨នាក់

-ករណីស្លាប់ ០នាក់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *