នៅព្រឹកនេះអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីវឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

នៅព្រឹកនេះអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីវឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *