សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញផ្តល់ព័ត៌មានជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា៕

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញផ្តល់ព័ត៌មានជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *