ការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ៣៨នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ១៧នាក់

-ករណីស្លាប់ ០នាក់

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *