ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២៨នាក់ (ករណីនាំចូល១៨នាក់ និងសហគមន៍១០នាក់), ជាសះស្បើយ១៥នាក់

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២៨នាក់ (ករណីនាំចូល១៨នាក់ និងសហគមន៍១០នាក់), ជាសះស្បើយ១៥នាក់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *