ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ប្រកាសបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់ និងសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារសម្រាប់កម្មការនីសម្រាលកូន ដែលធ្លាប់ព្យួរកិច្ចសន្យាក្នុងអំឡុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូប

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ប្រកាសបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់ និងសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារសម្រាប់កម្មការនីសម្រាលកូន ដែលធ្លាប់ព្យួរកិច្ចសន្យាក្នុងអំឡុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូប។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *