ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មី៤២នាក់ (ករណីនាំចូល១២នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍៣០នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុង), ជាសះស្បើយ១៨នាក់

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មី៤២នាក់ (ករណីនាំចូល១២នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍៣០នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុង), ជាសះស្បើយ១៨នាក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *